فروش هارد SSD

دسترسی سریع و قابل اطمینان :


اطمینان و دسترسی سریع به محتوای ذخیره شده بر روی ماشین ، یکی از اصلی ترین موارد در ماشین های محاسباتی و ذخیره ساز می باشد.

MZ7KH240HAHQمشخصاتتوضیحات
مدلSM883
ظرفیت240GB
سایز2.5-SFF

سفارش از طریق تلفن :

02188343439

تماس با کارشناس فروش
فروش SM883 - فروش هارد SSD
فروش SM883 - فروش هارد SSD
فروش SM883 - فروش هارد SSD
فروش SM883 - فروش هارد SSD
فروش SM883 - فروش هارد SSD
فروش SM883 - فروش هارد SSD


فروش هارد SSD

دسترسی سریع و قابل اطمینان :


اطمینان و دسترسی سریع به محتوای ذخیره شده بر روی ماشین ، یکی از اصلی ترین موارد در ماشین های محاسباتی و ذخیره ساز می باشد.

MZ7KH480HAHQمشخصاتتوضیحات
مدلSM883
ظرفیت480GB
سایز2.5-SFF

سفارش از طریق تلفن :

02188343439

تماس با کارشناس فروش


فروش هارد SSD

دسترسی سریع و قابل اطمینان :


اطمینان و دسترسی سریع به محتوای ذخیره شده بر روی ماشین ، یکی از اصلی ترین موارد در ماشین های محاسباتی و ذخیره ساز می باشد.

MZ7KH960HAJRمشخصاتتوضیحات
مدلSM883
ظرفیت960GB
سایز2.5-SFF

سفارش از طریق تلفن :

02188343439

تماس با کارشناس فروش
فروش SM883 - فروش هارد SSD
فروش SM883 - فروش هارد SSD
فروش SM883 - فروش هارد SSD
فروش SM883 - فروش هارد SSD
فروش SM883 - فروش هارد SSD
فروش SM883 - فروش هارد SSD


فروش هارد SSD

دسترسی سریع و قابل اطمینان :


اطمینان و دسترسی سریع به محتوای ذخیره شده بر روی ماشین ، یکی از اصلی ترین موارد در ماشین های محاسباتی و ذخیره ساز می باشد.

MZ7KH1T9HAJRمشخصاتتوضیحات
مدلSM883
ظرفیت1.92TB
سایز2.5-SFF

سفارش از طریق تلفن :

02188343439

تماس با کارشناس فروش


فروش هارد SSD

دسترسی سریع و قابل اطمینان :


اطمینان و دسترسی سریع به محتوای ذخیره شده بر روی ماشین ، یکی از اصلی ترین موارد در ماشین های محاسباتی و ذخیره ساز می باشد.

MZ7KH3T8HALSمشخصاتتوضیحات
مدلSM883
ظرفیت3.84TB
سایز2.5-SFF

سفارش از طریق تلفن :

02188343439

تماس با کارشناس فروش
فروش SM883 - فروش هارد SSD
فروش SM883 - فروش هارد SSD
فروش SM883 - فروش هارد SSD